Monday, July 22, 2013

Nanay Flordelisa
This is Nanay Flordelisa.  She was baptized about a year ago and is planning on attending the temple within the coming months.  She is such an awesome lady.  She always reads the assignments that we leave her, then when we visit again, she asks us to explain what the scripture or article was about. Without fail, after every lesson she goes to the tindahan  (little store) and buys us soft drinks and a treat.  I love the members here.  They are so genuine and willing to go out of their way to serve everyone around them.

(Here is the Tagalog of that paragraph)
Ito si Nanay Flordelisa.  Nagpapbinyag siya noong mga isang taon at gusto niyang pumunta sa templo sa susunod na buwan.  Talagang astig siya.  Palagi siyang binabasa ang mga iwan namin, tapos pagbisita kami sa kanya ulit, tinatanong niyang ipaliwanag namin ang mga bersikilo o article.  Bawat beses, pagkatapos ang lesson pumapunta siya sa tindahan at bumibili ng soft drinks at matamis para sa amin.  Mahal ko ang mga member dito.  Napakatunay sila at may pagnanais silang maglinkod sa bawat tao.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.